Bariery podatkowe

297.

Nadmiar dokumentów urzędowych
Nadmiar dokumentów urzędowych składanych w celu uzyskania różnego rodzaju zezwoleń, decyzji itp. wydawanych przez organy celne.
Art. 43 ust. 9 UPA oraz zmiana § 3 rozporządzenia w sprawie zezwoleń.
Należałoby ustanowić generalną zasadę, że podatnik nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, które są już w posiadaniu organu w związku z innymi sprawami.

Dodatkowo, to organy powinny pozyskiwać dane będące w posiadaniu innych organów nie podatnik.
Lista