Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

299.

Brak mobilności w świadczeniu usług informacyjno-konsultacyjnych przez ośrodki COIE
Brak mobilności w świadczeniu usług informacyjno-konsultacyjnych przez ośrodki COIE.

COIE świadczą swoje usługi informacyjne głównie w wymiarze stacjonarnym, co ogranicza ich dostępność dla firm MŚP zlokalizowanych poza głównym ośrodkiem miejskim w poszczególnych subregionach.
Niska efektywności modelu działalności COIE oraz ograniczone zasoby kadrowe i techniczne.
Wprowadzenie usług mobilnych do oferty COIE, wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT do dystrybucji wsparcia w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (np. webinaria, telekonferencje). Rozwiązania teleinformatyczne czy on-line do kontaktów z przedsiębiorcami i świadczenia usług informacyjnych coraz częściej stosują agencje rządowe odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorczości czy wsparcie innowacyjności (PARP, NCBiR).
Lista