Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

302.

Rozproszone zasoby informacji na temat dostępnych instrumentów wsparcia oraz problemy z ich bieżącą aktualizacją.
Rozproszone zasoby informacji na temat dostępnych instrumentów wsparcia oraz problemy z ich bieżącą aktualizacją.

Informacje nt. aktualnych instrumentów pomocowych w zakresie internacjonalizacji są trudno dostępne i rozproszone. W efekcie przedsiębiorstwa mają bardzo ograniczone możliwości do zapoznania się z bieżącymi możliwościami uzyskania wsparcia publicznego na umiędzynarodowienie działalności operacyjnej. Portal exportem.gov.pl (który powinien niwelować tego rodzaju deficyty) nie jest odpowiednio często aktualizowany.
Nieefektywne rozwiązania organizacyjne skutkujące problemami z bieżącym przepływem informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi systemowo w proces wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Wypracowanie szczegółowych procedur przepływu informacji pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w proces dystrybucji wsparcia publicznego w zakresie internacjonalizacji; poprawa efektywności informacyjnej portalu exporter.gov.pl; poprawa działalności w tym zakresie COIE.
Lista