Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

303.

Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: bariera ogólna, wszystkie programy
Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: bariera ogólna, wszystkie programy.

Zakaz zakupu od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo.

Obowiązujące zasady, uniemożliwiają przedsiębiorcom dokonanie zakupów usług i towarów od podmiotów powiązanych, co stanowi dla przedsiębiorców utrudnienie i nierzadko zmusza przedsiębiorców do rezygnacji z ubiegania się o wsparcie. W skład grup kapitałowych często wchodzą spółki celowe dedykowane do realizacji prac badawczo-rozwojowych, czy dostawą materiałów lub gromadzeniem zapasów dla spółek matek. Brak możliwości wykorzystania przez podmioty wnioskujące o wsparcie zasobów posiadanych przez spółki powiązane jest dla nich nieefektywne ekonomicznie i nieuzasadnione rynkowo.
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6.5).

Przepisy powtórzone m.in. w dokumencie ”Zasady realizacji zamówień publicznych” stosowanym przez NCBiR w odniesieniu do konkursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Wykorzystanie rozwiązania funkcjonującego obecnie w ramach Programu UE Horyzont 2020, tj. umożliwienie przedsiębiorcy zlecenia części prac podwykonawcy, którym jest spółka powiązana („linked third party”) . Rozwiązanie, o którym mowa, opiera się na wykazaniu w projekcie firmy powiązanej i wskazanie kosztów ponoszonych przez ten podmiot. Podmiot powiązany narzuca marżę na swoją usługę dla podmiotu otrzymującego wsparcie (marża jest kosztem niekwalifikowanym, ale kosztem kwalifikowanym są rzeczywiste koszty realizacji usługi, jakie są ponoszone przez dany podmiot powiązany). Powyższe udogodnienia umożliwiłyby przedsiębiorcom bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów, które na ten moment posiadają, zwiększając tym samym szanse na powodzenie projektów wspieranych ze środków UE. Wykonanie prac przez podmiot powiązany jest rozwiązaniem najbardziej racjonalnym, tak z punktu widzenia finansowego (najniższy koszt zarówno dla beneficjent, jak i publicznego płatnika), efektywności i szybkości działania.
Lista