Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

304.

Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: bariera ogólna, wszystkie programy.
Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: bariera ogólna, wszystkie programy.

Brak spójnych zasad regulujących łączenie pomocy publicznej z różnych źródeł, co skutkuje zakazem prowadzanym przez instytucje wdrażające (nie wynikającym z przepisów unijnych) równoczesnego ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł pomocy. Zakaz nie wynika z przepisów prawa obowiązującego na poziomie krajowym czy europejskim. Ważne jest jedynie, aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów pomocy.
Stosowanie w odniesieniu do konkursów skierowanych do przedsiębiorców zakazu łączenia pomocy publicznej z różnych źródeł.

Przykładem jest NCBiR, który jako Instytucja Wdrażająca działania w ramach I osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zabrania ubiegania się o inne źródła finansowania.

Zakaz wprowadzany jest poprzez konieczność złożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną „Oświadczenia o nieubieganiu się o finansowanie zadań objętych wnioskiem z innych źródeł.”
  • Usunięcie konieczności składania oświadczeń, które ograniczają przedsiębiorcom ubieganie się o wsparcie z różnych źródeł (konkursy dla osi I PO IR). Kluczowy jest zakaz podwójnego finansowania oraz nieprzekraczanie dopuszczalnych limitów pomocy. Łączenie różnych rodzajów pomocy powinno być możliwe.
  • Określenie jasnych zasad określających możliwość łączenia pomocy publicznej z różnych źródeł poprzez w dokumencie w randze co najmniej wytycznych horyzontalnych.
Lista