Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

305.

Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ryzyko związane ze zmianą zasad kwalifikowalności wydatków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków PO IR 2014-2020

Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - konieczność stosowania do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków Wytycznych w wersji obowiązującej w dniu poniesienia wydatku, co nie sprzyja pewności prawnej wśród beneficjentów.
Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IR 2014-2020, (Rozdział 4, pkt 5): „Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się Wytyczne w wersji obowiązującej w dniu poniesienia wydatku”
Zmiana zapisu w Wytycznych – wskazanie, że w okresie realizacji projektu zastosowanie powinny mieć Wytyczne obowiązujące na moment aplikowania o wsparcie. Alternatywnie, późniejsze zmiany w Wytycznych mogłyby obowiązywać jedynie w przypadku, gdy są one na korzyść beneficjenta.
Lista