Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

307.

Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Brak elastycznych zasad dot. ograniczenia kosztów podwykonawstwa

Brak elastyczności w ograniczeniu dla kosztów podwykonawstwa (kategoria E), których łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 50% lub 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od Działania PO IR), zgodnie z „Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

Cel stojący za wprowadzeniem niniejszej restrykcji, czyli skłonienie beneficjentów do prowadzenia prac B+R przede wszystkim własnymi siłami, należy uznać za słuszny. Jednak wskazane jest przyjęcie bardziej elastycznego podejścia do tego wymogu w pewnych nielicznych lecz uzasadnionych przypadkach, np. w projektach, które beneficjent rozwinął do pewnego etapu we własnych laboratoriach i których dalszy rozwój wymaga zaangażowania zewnętrznych podmiotów specjalizujących się w danego typu aktywnościach.
Ograniczenie wprowadzone w dokumentacji konkursowej odpowiednich działań PO IR.

Należy jednak mieć na uwadze, że dziś w wielu branżach mamy do czynienia z daleko posuniętą specjalizacją przedsiębiorstw, które prace będące poza ich kompetencjami i gestią zainteresowania zlecają innym firmom specjalizującym się w danym obszarze działań. W niektórych branżach wnioskodawca dochodzi ze swoim projektem do etapu, którego nie może pokonać bez „oddania” projektu do zewnętrznej firmy. Jeśli przed tym etapem dofinansowanie do projektu się zakończyło, to obecny zapis albo w ogóle nie pozwoli mu uzyskać dofinansowania, albo ograniczy je tylko do 50% prac które zostaną zlecone na zewnątrz (wówczas koszty projektu - 100, kwalifikowane – 50). Taka sytuacja występują np. w branży farmaceutycznej, kiedy przedsiębiorca ma do wykonania badania kliniczne leku, które muszą być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę CRO (Contract Research Organization)
Wprowadzenie możliwości udzielania przez NCBiR zgody w uzasadnionych przypadkach na przekroczenie obowiązujących co do zasady ograniczeń kosztów podwykonawstwa.
Lista