Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

308.

Obszar: zasady aplikowania o wsparcie Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Obszar: zasady aplikowania o wsparcie Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wymóg zbyt szczegółowych informacji na etapie składania wniosku – Działanie 2.1 „Wsparcie dla CBR”

Wymóg uzupełnienia harmonogramu płatności, który już na etapie aplikowania wymaga określenia przewidywanej data złożenia wniosku o płatność i kwota raportowanych w nim wydatków kwalifikowanych.
Dokumentacja konkursowa dla działania 2.1– Instrukcja wypełniania wniosku, str. 16:

„Należy wpisać wszystkie wnioski Beneficjenta o płatność wskazując: przewidywaną datę złożenia wniosku o płatność, kwotę poniesionych wydatków całkowitych (w PLN), kwotę poniesionych wydatków kwalifikowanych (w PLN), wartość wnioskowanego dofinansowania (w PLN), oznaczenie rodzaju wniosku o płatność - refundacja (R), zaliczka (Z), rozliczenie zaliczki (RZ), płatność końcowa (PK) oraz % wnioskowanego dofinansowania (zaliczki).”
Usunięcie tego punktu albo ograniczenie jego szczegółowości.
Lista