Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

309.

Obszar: skuteczna informacja i promocja, realizacja zasady partnerstwa.
Obszar: skuteczna informacja i promocja, realizacja zasady partnerstwa.

Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Brak aktualnych informacji na temat przebiegu prac związanych z przygotowaniem podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WD oraz brak możliwości włączenia się w prace nad systemem przedstawicieli przedsiębiorców.

IZ RPO nie przedstawił do publicznych konsultacji rozwiązań związanych z regionalnym systemem dystrybucji środków EFS przeznaczonych na kształcenie przedsiębiorstw i pracowników.
Brak gotowości współpracy ze strony IZ RPO z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców w zakresie wypracowania optymalnych rozwiązań opartych na podejściu popytowym.
Udostępnienie informacji na temat przebiegu prac związanych z podmiotowym systemem finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WD oraz skonsultowanie rozwiązań z przedsiębiorcami przed ich wprowadzeniem w życie.
Lista