Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

310.

Obszar: skuteczna informacja i promocja, wsparcie beneficjentów w procesie aplikowania o środki
Obszar: skuteczna informacja i promocja, wsparcie beneficjentów w procesie aplikowania o środki

Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Brak informacji nt. skutecznej współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowymi działającymi na Dolnym Śląsku w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.
Brak ogólnodostępnej bazy z opisem dobrych praktyk w zakresie działalności B+R i współpracy firm MŚP z jednostkami naukowymi działającymi na Dolnym Śląsku. Przyczyną jest mała świadomość urzędników na temat możliwości popularyzowania dobrych praktyk B+R w regionie.
Proponujemy przygotowanie bazy z opisem dobrych praktyk, w której będą zawarte praktyczne informacje, wskazówki, rekomendacje oraz business case dotyczące współpracy B+R zrealizowanej na Dolnym Śląsku.

Informacje na temat modelowych rozwiązań przyczyniłyby się do zwiększenia zainteresowania pozyskaniem środków na projekty innowacyjne ramach RPO WD oraz lepszego przygotowania samych aplikacji. Tym bardziej, że w ramach poprzedniej perspektywy w tym obszarze zrealizowano przedsięwzięcia na relatywnie niewielką skalę (w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność RPO WD 2007 -2013, utworzono w przedsiębiorstwach 13 laboratoriów badawczych oraz 1 laboratorium w szkole wyższej, wdrożono tylko 87 wyników prac w ramach B+R).
Lista