Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

311.

Obszar: skuteczna informacja i promocja, realizacja zasady partnerstwa
Obszar: skuteczna informacja i promocja, realizacja zasady partnerstwa

Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Brak aktualnych informacji na temat możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych w planowanych do ogłoszenia konkursach dla przedsiębiorców sektora MŚP ramach RPO WD oraz konsultacji społecznych z przedsiębiorcami oraz IOB związanych z pracami (badaniami) nad wprowadzeniem nowego produktu kapitałowego, komplementarnego w stosunku do produktów gwarancyjnych oraz dłużnych.
Obecnie trwają prace koncepcyjne nad nowymi rozwiązaniami z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych. Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego planuje wprowadzenie nowego rozwiązania, m.in. kapitał podwyższonego ryzyka dla przedsiębiorstw MŚP ze środków RPO. W prace nad nowymi rozwiązaniami nie są w ogóle zaangażowani partnerzy społeczni, w tym organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz regionalne instytucje otoczenia biznesu.
Zaangażowanie do projektowania i testowania nowych rozwiązań w regionalnym systemie wsparcia sektora MŚP przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Wyniki prowadzonych badań przez UMWD nad zastosowaniem instrumentów zwrotnych lub nowych rozwiązań będą stanowiły podstawę i przesłankę do podejmowania interwencji publicznej w ramach RPO, wspierając tym samym podejście wykorzystujące wyniki badań w kreowaniu polityk publicznych – tzw. evidence-based policy.
Lista