Bariery wynikające ze stosunków pracy

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z przepisów prawa pracy

 • Bariery wynikające z przepisów...110.

  Nadmierna sztywność przepisów prawa pracy....

  Nadmierna sztywność przepisów prawa pracy.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...111.

  Uciążliwym dla pracodawców w przestrzeganiu...

  Uciążliwym dla pracodawców w przestrzeganiu wymogów ochrony danych osobowych jest art. 22/1 Kodeksu pracy. Określa się w nim, jakich informacji...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...112.

  Nadmierne obowiązki informacyjne w przypadku...

  Nadmierne obowiązki informacyjne w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Pracodawca musi na piśmie poinformować pracowników o...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...113.

  Wprowadzenie konstrukcji jednej umowy o pracę....

  Dzięki proponowanej zmianie pracownicy z dłuższym stażem będą nabywać coraz więcej uprawnień dotyczących ochrony stosunku pracy. Tym samym zakres...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...114.

  Niedostateczna długość okresu próbnego...

  Niedostateczna długość okresu próbnego w przypadku niektórych prac.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...115.

  Nie odpowiada potrzebom pracodawców przyjęty...

  Nie odpowiada potrzebom pracodawców przyjęty nowy sposób limitowania umów o pracę zawieranych na czas określony. Nie do przyjęcia jest okres...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...116.

  Pracodawcy nie uznają za zasadny obowiązek...

  Pracodawcy nie uznają za zasadny obowiązek zawiadomienia inspekcji pracy w terminie 5 dni roboczych o zawarciu umowy na dłuższy okres niż dopuszcza...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...117.

  Nadmierne obowiązki informacyjne.

  Nadmierne obowiązki informacyjne.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...118.

  Nieskuteczność wypowiedzenia lub rozwiązania...

  Nieskuteczność wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w przypadku nieobecności pracownika.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...119.

  Należy dokonać zmiany w zakresie liczenia...

  Należy dokonać zmiany w zakresie liczenia okresu wypowiedzenia.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...120.

  Podawanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie...

  Podawanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę stanowi nadmierną uciążliwość w praktyce, zwłaszcza na etapie postępowania...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...121.

  Należy utrzymać odrębność umowy na zastępstwo...

  Należy utrzymać odrębność umowy na zastępstwo przez zachowanie obecnie obowiązującego okresu wypowiedzenia. Nie jest zasadne traktowanie tej umowy...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...122.

  Przepis Kodeksu rozróżnia wymiar urlopu...

  Przepis Kodeksu rozróżnia wymiar urlopu na poszukiwanie pracy od okresu zatrudnienia i okresu wypowiedzenia umowy o pracę. K.p. przewiduje 3 dni urlopu...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...123.

  Konieczność poinformowania o zamiarze wypowiedzenia...

  Konieczność poinformowania o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony reprezentującej pracownika zakładowej...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...124.

  Wydłużenie okresu ochronnego pracowników...

  Wydłużenie okresu ochronnego pracowników w wieku okołoemerytalnym z 2 do 4 lat de facto osłabia pozycję tych osób na rynku pracy. Konieczne jest...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...125.

  Zbyt mały katalog możliwości zmiany warunków...

  Zbyt mały katalog możliwości zmiany warunków pracy pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury – np. brak możliwości przeniesienia...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...126.

  Orzekanie przez sądy o przywróceniu pracownika...

  Orzekanie przez sądy o przywróceniu pracownika do pracy rodzi kłopotliwe skutki dla obu stron.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...127.

  Wprowadzenie ułatwienia dla pracodawcy w...

  Wprowadzenie ułatwienia dla pracodawcy w związku z koniecznością poinformowania pracownika o rozwiązaniu z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia w...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...128.

  W kodeksie pracy zostały uregulowane jedynie...

  W kodeksie pracy zostały uregulowane jedynie zasady postępowania oraz sankcje w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, gdy pracodawca...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...129.

  Założenia przy konstruowaniu rozwiązań...

  Założenia przy konstruowaniu rozwiązań prawnych dotyczących telepracy były takie, aby zwiększyć zatrudnienie w formie telepracy osób starszych,...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...130.

  Obecny kształt art. 772 Kp powoduje sytuacje,...

  Obecny kształt art. 772 Kp powoduje sytuacje, w których brak porozumienia stron pozbawia pracowników zakładowych źródeł prawa, np. po rozwiązaniu...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...131.

  Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może...

  Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być zrealizowany w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...132.

  Przepis wprowadza ograniczenie do 14 dni...

  Przepis wprowadza ograniczenie do 14 dni okresu wypłaty wynagrodzenia za okres choroby pracownikowi, który ukończył 50 lat. Taki sam termin powinien...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...133.

  Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek...

  Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek archiwizacji i przechowywania (w formie tradycyjnych teczek) dokumentacji pracowniczej w szczegółowo określonych...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...134.

  Wydawanie świadectw pracy

  Wydawanie świadectw pracy

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...135.

  Brak zapisów dotyczących zagadnienia monitoringu...

  Brak zapisów dotyczących zagadnienia monitoringu w miejscu pracy – brak definicji oraz wskazania dozwolonych rodzajów monitoringu.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...136.

  Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie...

  Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu wyeliminowania barier utrudniających kształcenie pracowników.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...137.

  Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi...

  Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi wszystkich wewnętrznych regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń). Zapis ten znacząco...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...138.

  System obliczania wymiaru czasu pracy

  System obliczania wymiaru czasu pracy opiera się na 2 normach - dobowej 8 godzinnej oraz 40 godzinnej, przeciętnej tygodniowej. Takie rozwiązanie powoduje...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...139.

  Zbyt wysokie dodatki za nadgodziny

  Zbyt wysokie dodatki za nadgodziny

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...140.

  Zbyt wysoki wymiar czasu wolnego od pracy...

  Zbyt wysoki wymiar czasu wolnego od pracy w przypadku braku wniosku pracownika (1:1,5)

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...141.

  Brak pełnej możliwości wywiązania się...

  Brak pełnej możliwości wywiązania się pracodawcy z obowiązku rekompensowania pracownikowi czasu pracy. Jeśli pracownik wykonuje pracę w dniu...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...142.

  Sztywne przepisy dotyczących pracy ponad...

  Sztywne przepisy dotyczących pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...143.

  Niska elastyczność czasu pracy

  Niska elastyczność czasu pracy, postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...144.

  Jednym z elementów elastyczności w stosunkach...

  Jednym z elementów elastyczności w stosunkach pracy, która nie zagraża stabilizacji zatrudnienia i bezpieczeństwu pracowników jest większa możliwość...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...144.

  Jednym z elementów elastyczności w stosunkach...

  Jednym z elementów elastyczności w stosunkach pracy, która nie zagraża stabilizacji zatrudnienia i bezpieczeństwu pracowników jest większa możliwość...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...145.

  Pomimo, iż pracownik nie świadczy pracy...

  Pomimo, iż pracownik nie świadczy pracy przez cały rok, nabywa prawo do pełnego urlopu, co powoduje podwyższenie kosztów pracy.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...146.

  Nadmierne koszty pracy wynikające z wliczania...

  Nadmierne koszty pracy wynikające z wliczania nauki do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...147.

  Przepis stanowiący, że pracownikowi, który...

  Przepis stanowiący, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie w ciągu tego roku uzyskał prawo do urlopu w wyższym...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...148.

  Prawo do urlopu na żądanie

  Prawo do urlopu na żądanie często dezorganizuje pracę w zakładzie pracy (w szczególności dotyczy to MSP, gdzie zapewnienie zastępstwa jest niemożliwe)....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...149.

  Kodeks pracy przewiduje, że pracownik uprawniony...

  Kodeks pracy przewiduje, że pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...150.

  U pracodawców zatrudniających co najmniej...

  U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi korzystającemu z obniżonego wymiaru...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...151.

  Nieracjonalność przepisów określających...

  Nieracjonalność przepisów określających uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...152.

  Nadmierne obowiązki związane ze szkoleniami...

  Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...153.

  Brak spójności w przepisach dotyczących...

  Art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, art. 11 Rozporządzenia stanowią, że nie można dopuścić pracownika przed przeszkoleniem go w zakresie BHP, natomiast...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...154.

  Brak przepisów dotyczących pracowników...

  Brak przepisów dotyczących pracowników zatrudnianych przez osoby fizyczne, np. opiekunki do dziecka.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...155.

  Sztywne określenie liczby godzin

  Sztywne określenie liczby godzin oraz obowiązku prowadzenia szkolenia stanowiskowego przez osobę kierującą pracą pracownika

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...156.

  W aktualnym stanie prawnym istnieją poważne...

  W aktualnym stanie prawnym istnieją poważne ograniczenia umożliwiające optymalizację zasobów ludzkich przez spółki skupione w ramach jednej grupy...

  czytaj więcej