Bariery wynikające ze stosunków pracy

113.

Wprowadzenie konstrukcji jednej umowy o pracę.
Dzięki proponowanej zmianie pracownicy z dłuższym stażem będą nabywać coraz więcej uprawnień dotyczących ochrony stosunku pracy. Tym samym zakres powszechnej ochrony stosunku pracy będzie opierać się na stażu pracy u danego pracodawcy.

Dzięki wprowadzeniu jednego rodzaju umowy o pracę zmniejszeniu uległaby biurokracja i obowiązki archiwizacyjne leżące po stronie pracodawcy, zwłaszcza z sektora MSP.
Art. 25 i kolejne artykuły Kodeksu pracy

(Rozdział II. Umowa o pracę)
Konieczna jest kompleksowa zmiana Kodeksu pracy dotycząca regulacji stosunku pracy.

Ideą zmiany jest zrównanie umów o pracę na czas określony z umowami o pracę na czas nieokreślony.

Poszczególne uprawnienia związane z rozwiązywaniem umowy o pracę, takie jak okres wypowiedzenia, uzasadnienie wypowiedzenia, wysokość odszkodowania lub odprawy pieniężnej, zatrudniony nabywałby automatycznie, wraz z upływem czasu trwania umowy. Zatem katalog uprawnień byłby uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy.

Postulujemy wprowadzenie następujących okresów wypowiedzenia:
  • 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 12 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 12 miesięcy,
  • 2 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 36 miesięcy.


Jeśli chodzi o umowę na okres próbny, to jest ona specyficznym rodzajem umowy, dlatego nie ma potrzeby dokonywania zmiany zasad jej rozwiązywania.

Umowa o pracę na zastępstwo powinna być stosowana na zasadach dotychczas obowiązujących, z uwagi na jej charakter i przeznaczenie.
Lista