Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

437.

Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych
Zasadniczą intencją wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) było ułatwienie mobilności studenckiej (międzynarodowej i krajowej). Jednym ze sposobów realizacji tego celu było określenie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelniach zagranicznych w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, w trybie określonym w ust. 1. W praktyce stosowania tego przepisu występują dwa problemy. Po pierwsze, uczelnia przenosząca zajęcia nie dysponuje informacją na temat realizowanych efektów kształcenia ponieważ takie nie zostały określone przez inną uczelnię (np. amerykańską) albo nie zostały przez tę uczelnię udostępnione (np. w załączonych sylabusach do przedmiotu nie wskazano efektów a tylko treści kształcenia). Po drugie, przeniesienie zajęć jest niemożliwe pomimo pełnej zgodności treści kształcenia (np. modułu prawo karne ponieważ uczelnia, w której student moduł zrealizował określiła efekty kształcenia odmiennie albo do tego modułu przypisała inne efekty kształcenia).
Trzeba także zauważyć, że proces przenoszenia zajęć polega zawsze na zgromadzeniu ogromnej liczby sylabusów do przedmiotu, ich analizie (często niemożliwej ze względu na wyżej wskazane braki), konsultacjach z prowadzącymi zajęcia, ostatecznie - podjęciu arbitralnej i często intuicyjnej decyzji na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studentów.
Trzeba zauważyć, że powyższe wątpliwości są tylko niewielką częścią problemów wynikających z obecnego stanu normatywnego w zakresie przenoszenia zajęć. Problemy te nie zostały dotychczas rozstrzygnięte (a nawet poddane dyskusji) dlatego wymagają szerszych konsultacji. Być może jedną z możliwości ułatwiających przenoszenie zajęć byłoby stworzenie zintegrowanego systemu elektronicznego obejmującego informacje o efektach kształcenia przypisanych modułom zajęć realizowanych w poszczególnych uczelniach wyższych.
Lista