Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

455.

Wymogi z zakresu KRK
Krajowe Ramy Kwalifikacji
Uczelnia musi wykonać ogromną pracę by na bazie obszarowych efektów kształcenia określonych przez MNiSW przygotować i opisać program kształcenia wg. KRK - osobno dla każdego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 
Na program muszą składać się:
- Obszarowe efekty kształcenia - uczelnia musi wybrać zestaw efektów obszarowych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia spośród listy efektów określonych przez MNiSW.
- Kierunkowe efekty kształcenia – uczelnia musi sformułować efekty doprecyzowujące  efekty obszarowe, określające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta na konkretnym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w konkretnej uczelni. Każda uczelnia ma zupełnie inny zestaw tych efektów kierunkowych (każda uczelnia powinna wymyślać je sama) co teoretycznie oznacza, że po tym samym kierunku studiów (o tej samej nazwie) otrzymujemy absolwentów o zupełnie innych kompetencjach. MNiSW obiecywało że będą dostępne wzorcowe efekty dla każdego z kierunków studiów kierunku, ale od wdrożenia KRK wydano ich zaledwie kilka.
- Plan studiów - zestaw przedmiotów i form zajęć, których zrealizowanie umożliwi studentowi osiągnięcie wszystkich przewidzianych dla kierunku efektów kierunkowych.
- Matryca efektów kształcenia - przyporządkowanie poszczególnych efektów do przedmiotów (a przedmiotów do efektów) -  nie może być przedmiotu bez efektu i efektu bez przedmiotu. Dokument teoretycznie nie określony przepisami MNiSW, ale absolutnie wymagany przez PKA.
- Karty przedmiotów – szczegółowe programy przedmiotów, w których efekty kierunkowe są rozbijane (uszczegóławiane) na efekty przedmiotowe, do każdego efektu przedmiotowego wskazane są formy zajęć, treści kształcenia, metody realizacji i kryteria oceny czy student te przedmiotowe efekty osiągnął (w podziale na oceny 2,3,4,5). Dokument teoretycznie nie określony przepisami MNiSW, ale absolutnie wymagany przez PKA. 

Dodatkowo uczelnia musi:
- wskazać związek kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju,
- wykazać że w pracach nad programem wykorzystała (wykorzystuje) doświadczenia i wzorce międzynarodowe
- wykazać że uwzględnia w programie kształcenia wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów,
- w przypadku program dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określić (wyliczyć) dla każdego z tych obszarów procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS w programie.
§§ 2-4 i 8 Rozp. z dn. 3.10.2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370)
Ograniczyć zakres wymaganej dokumentacji, wg. dobrych wzorców brytyjskich lub irlandzkich.
Lista