Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

475.

Zasady prowadzenia podstępowań dyscyplinarnych
Prowadzenie przez rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli akademickich postępowania dyscyplinarnego odbywa się według bardzo sformalizowanej ścieżki (konieczność zawiadamiania ministra i innych osób zarówno o wszczęciu, jak i zakończeniu postępowania, jak również o odmowie wszczęcia postępowania; konieczność zachowania standardów doręczania pism za potwierdzeniem odbioru także np. świadkom, sporządzanie protokołów ze wszystkich czynności). jednocześnie na przeprowadzenie tego pełnego postępowania rzecznik ma 3 miesiące, czyli okres znacznie krótszy niż ten, w którym komisja dyscyplinarna ma podjąć decyzję na podstawie materiału zgromadzonego przez rzecznika.

Zdarzają się sytuacje, w których naruszenie dyscyplinarne jest ewidentne (ewentualnie również bardzo rozległe), niemal z góry jasnym jest, że postępowanie wyjaśniające zakończy się wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, prowadzenie pełnego postępowania dowodowego przez rzecznika, przy takim stopniu sformalizowania,  w czasie przewidzianym w ustawie jest trudno wykonalne.
§ 5-12 Rozp. z dn. 17.10.2014r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz.U.2014.1430)
Postępowanie prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli akademickich powinno być odformalizowanym postępowaniem "wewnątrzurzędowym", a ciężar prowadzenia pełnego i w całości dokumentowanego postępowania dowodowego powinien zostać przeniesiony na etap właściwego postępowania dyscyplinarnego.
Lista