Branża telekomunikacyjna i medialna

345.

Brak skutecznej możliwości odwołania od decyzji regulatora rynku telekomunikacyjnego.
Brak skutecznej możliwości odwołania od decyzji regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Decyzje regulacyjne mają rygor natychmiastowej wykonalności – z mocy ustawy. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do wykonywania decyzji niezależnie od złożenia odwołania. Dopiero prawomocność decyzji umożliwia mu odstąpienie od wykonywania decyzji. Sądy, jakkolwiek teoretycznie posiadają uprawnienie do zdjęcia rygoru, nie zdejmują go, nawet gdy ich wyroki zmieniają decyzje Regulatora. Należy przypuszczać, iż taka praktyka powodowana jest z jednej strony rygorem wykonalności wynikającym z mocy ustawy, a z drugiej – brakiem jakichkolwiek wskazówek – także ustawowych - umożliwiających sędziemu podjęcie decyzji o wykluczeniu ustawowego rygoru. W efekcie przedsiębiorcy wykonują błędne decyzje przez kilka lat (tyle trwa średnio tryb odwoławczy), ponosząc w tym czasie straty finansowe z nich wynikające. W praktyce decyzje regulacyjne – po takim czasie - są nieodwracalne.
Ustawa PT art. 206 ust. 2aa, KPC 47957 - 47967 - brak odpowiednich przepisów w KPC.
Oceniamy, że niezbędna jest zmiana przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie procedury odwoławczej od decyzji Prezesa UKE tak, aby wstrzymanie wykonalności decyzji administracyjnej stało się realnym mechanizmem zabezpieczającym podmioty prywatne przed skutkami rynkowymi wadliwych decyzji Prezesa UKE. W związku z tym postulujemy o:
  1. określenie w prawie przesłanek do zdjęcia rygoru natychmiastowej wykonalności;
  2. wprowadzenie obowiązkowej rozprawy w sądzie w sprawie zniesienia/podtrzymania rygoru;
  3. wprowadzenie dwutygodniowego terminu (analogicznego jak termin na złożenie odwołania) na przekazanie odwołania do SOKiK;
  4. określenie terminu, w jakim SOKiK jest zobowiązany do przeprowadzenia rozprawy w sprawie zniesienia/podtrzymania rygoru.
Lista