Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

317.

Podział kompetencji w zakresie uzgodnień rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego pomiędzy regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Starostę.
Podział kompetencji w zakresie uzgodnień rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego pomiędzy regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Starostę.
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r, kompetencje w zakresie szkód w zaistniałych przed 30 kwietnia 2007r w powierzchni ziemi przeniosła do Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska, zaś w przypadku szkód (zanieczyszczenia) wód podziemnych pozostawiła w gestii Starostów. Prace oczyszczające (rekultywacyjne) prowadzone są dla zanieczyszczonych obiektów łącznie dla obu komponentów środowiska. W/w akt prawny (lub jego interpretacja przez GDOŚ) zmuszą przedsiębiorców do uzgadniania dokumentacji dotyczącej rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego w dwóch organach. Grunty w RDOŚ, zaś wody gruntowe we właściwym Starostwie.
Kompetencje w zakresie szkód w środowisku zarówno powstałych przed 30 kwietnia 2007r jak i po tej dacie winny w całości być przeniesione do Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.
Lista