Bariery w obszarze ochrony zdrowia

403.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady, sposób i zakres kontraktów, a zatem również i zakres samych świadczeń zdrowotnych, określa Prezes NFZ w zarządzeniach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady, sposób i zakres kontraktów, a zatem również i zakres samych świadczeń zdrowotnych, określa Prezes NFZ w zarządzeniach.

Procedura kontraktowania oparta jest głównie o zarządzenia Prezesa NFZ, co oznacza, że polityka wydatkowania środków publicznych oparta jest o aktualną politykę kierownictwa NFZ.
Art. 132 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wprowadzenie ustawowych zasad prowadzenia postępowań konkursowych, a zakres świadczeń winien być w pełni określony aktach wykonawczych do ustawy.
Lista