Bariery w obszarze ochrony zdrowia

406.

Niestosowanie przez NFZ przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Niestosowanie przez NFZ przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Obecnie obwiązująca regulacja wyłącza konieczność uwzględniania przez NFZ w trakcie kontroli przepisów art. 82 (kontrola krzyżowa) i art. 83 (czas trwania kontroli). W naszej ocenie nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do tego, aby w omawianym zakresie NFZ był instytucją uprzywilejowaną. Ma to szczególne znaczenie przy małych placówkach medycznych (przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej), gdzie brak ograniczeń skutkuje niemożnością wykonywania obowiązków i prowadzenia normalnej działalności (często w takich placówkach pracują wyłącznie osoby wykonujące zawód medycznych i konieczność „zajęcia” się kontrolerem uniemożliwia wykonywanie pracy).
Przepis art. 84ab ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Uchylenie art. 84ab ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Lista