Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

318.

Niewłaściwe regulacje w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu
Niewłaściwe regulacje w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu

Rozporządzenie gazowe stanowi, że „maksymalny udział gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego przez koncesjonowane przedsiębiorstwo nie może być wyższy niż: 70% w latach 2010 - 2014 roku oraz 59% w latach 2015-2018 i 49% w latach 2019-2020”. Rozporządzenie to, z uwagi na posługiwanie się pojęciami innymi niż użyte w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wywołuje wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza co do rozumienia zawartych w nim pojęć importu oraz kraju pochodzenia gazu. Samo rozporządzanie nie zawiera, ani nie odsyła do definicji tych kluczowych pojęć w innych aktach prawnych. Wady rozporządzenia są dostrzegane także przez administrację rządową, ciągle jednak nie dochodzi do przyjęcia projektów nowelizacji rozporządzenia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 października 2000 roku w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz. U z 2000 r., Nr 95, poz. 1042; dalej: „rozporządzenie gazowe”).

Wykładnia stosowana przez Prezesa URE.
Rada ds. Gazu Lewiatana postuluje:
  • Wypracowanie spójnej i adekwatnej do potrzeb rynku interpretacji rozporządzenia dywersyfikacyjnego w myśl, której kontraktowanie gazu przez instytucję wirtualnego i fizycznego rewersu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym gazu z UE nie podlegającym wymaganiom rozporządzenia dywersyfikacyjnego
  • Derogacja z krajowego porządku prawnego przedmiotowego rozporządzenia lub zmiana jego treści umożliwiająca w sposób optymalny wykorzystywać ograniczone zdolności infrastrukturalne krajowego systemu gazowego.
Lista