Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

320.

Nadmierny zakres obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu gazem ziemnym
Nadmierny zakres obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu gazem ziemnym.

Podmioty posiadające koncesje w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym i obrotu gazem ziemnym z zagranicą są zobowiązane do składania sprawozdań systematycznych oraz na żądanie m. in. do Ministerstwa Gospodarki, URE, ARE, GUS, urzędów celnych, często powielających te same dane. Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie podmioty bez względu na faktyczny zakres prowadzonej działalności lub prowadzenia jej w bardzo ograniczonej skali. Rodzi to konieczność stworzenia i utrzymania rozbudowanych struktur organizacyjnych, co dla podmiotów rozpoczynających działalność stanowi znaczny koszt wejścia na rynek. Równocześnie potencjalne opóźnienia w realizacji tej sprawozdawczości skutkują karami finansowymi dla tych przedsiębiorców.

Dodatkowo systematyka i metodyka sprawozdań do każdej z ww. instytucji jest inna, tzn. rodzi konieczność wielorakiego przeliczania jednakowych wielkości na różne jednostki np. kWh/MWh, m3, toe, MJ.
Przepisy i praktyka sprawozdawcza MG, URE, ARE, GUS i urzędów celnych.

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U.2012.1190 ze zm.)
Rada ds. Gazu Lewiatana postuluje:
  • Ustalenie jednego organu administracyjnego zobowiązanego w sposób jednolity do pozyskiwania danych od podmiotów rynkowych i informowanie pozostałych organów administracyjnych (tzw. „zasada jednego okienka”). Postulujemy, aby organem wobec którego ma być realizowana cała sprawozdawczość w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu, zapasów obowiązkowych gazu, obrotu gazem ziemnym, w tym obrotu gazem ziemnym z zagranicą był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który w ramach zbiorczych sprawozdań okresowych informowałby inne organy, w szczególności Ministra Gospodarki, o sytuacji na rynku gazu.
  • Dostępność niektórych danych sprawozdawczych składanych przez podmioty rynkowe na zasadzie anonimowej bez ponoszenia kosztów (w szczególności Raporty ARE)
  • Zmianę podejścia Prezesa URE do interpretowania obowiązujących przepisów prawnych - w sposób zgodny z intencją ustawodawcy, a nie w sposób skrajnie uciążliwy dla przedsiębiorstw energetycznych. W szczególności konieczne jest zapewnienie maksymalnej spójności zasad koncesjonowania obrotu paliwami ciekłymi określonych w prawie energetycznym z instrumentami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa paliwowego Państwa w zakresie dostaw gazu ziemnego określonego w ustawie z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U.2012.1190 ze zm.) [dalej: „ustawa o zapasach”]
Lista