Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

324.

Przeregulowanie sektora gazowego
Przeregulowanie sektora gazowego

Zgodnie z obecnym brzmieniem Prawa energetycznego przez paliwa gazowe rozumie się, gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia” .

Taki zapis powoduje, że szereg obowiązków regulacyjnych, które pierwotnie miały być skierowane jedynie do sektora gazu ziemnego jest ekstrapolowanych przez regulatora na przedsiębiorców i ich infrastrukturę służącą dystrybucji, obrotowi lub sprzedaży paliw gazowych innych niż gaz ziemny, takich jak np. gazy rafineryjne, koksownicze, gardzielowe, syntezowe, wodór.

W obecnym stanie prawnym wymienione paliwa gazowe (często będące produktem ubocznym produkcji podstawowej) mogą być wytwarzane i sprzedawane lokalnie po cenach wolnorynkowych, gdyż Prawo energetyczne słusznie nie reguluje (tj. wyłącza obowiązek koncesyjny) dla wytwarzania tej grupy paliw. Nie odnosi się to niestety do dystrybucji tychże paliw specjalnymi sieciami. Nałożenie na ich właścicieli obowiązków analogicznych jak stosowane dla sieci gazowych jest niezrozumiałą nadregulacją prawa krajowego, nie znajdującą żadnego uzasadnienia w ustawodawstwie wspólnotowym.

W praktyce skutkuje to koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze spełnianiem szeregu wymagań regulacyjnych, które są nakładane także na małe lokalne sieci gazowe, których klientami są często kategorie odbiorców wyrażających wolę odbioru tych paliw gazowych na warunkach indywidualnych ustalonych z producentami tych paliw.
Ustawa Prawo energetyczne.
Rada ds. Gazu Lewiatana postuluje:

Ograniczenie w Prawie energetycznym definicji paliw gazowych wyłącznie do gazu ziemnego niezależnie od jego stanu skupienia, i niezależnie od jego przeznaczenia, co jest zgodne z ustawodawstwem wspólnotowym w przedmiotowym zakresie i znalazło zastosowanie w przedstawionym opinii publicznej projekcie ustawy Prawo gazowe z 21 grudnia 2011 roku.
Lista