Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

325.

Brak definicji pojęcia zamkniętego systemu dystrybucyjnego
Brak definicji pojęcia zamkniętego systemu dystrybucyjnego

W projekcie Prawa gazowego z 21 grudnia 2011 roku przewidziano możliwość wykonywania działalności gospodarczej na specjalnego rodzaju infrastrukturze dystrybucyjnej jaką jest tzw. „zamknięty system dystrybucyjny”. Jest to rodzaj systemu, który może występować na terenie dużych zakładów przemysłowych, na których działalności może prowadzić klika podmiotów (często powiązanych kapitałowo), które ze względów technicznych i organizacyjnych są zaopatrywane w gaz przez głównego przedsiębiorcę zarządzającego całą infrastrukturą dostarczającą media do poszczególnych instalacji produkcyjnych danego kompleksu. Nadrzędną cechą takiego sposobu dostarczania paliwa gazowego nie jest standardowa działalność dystrybucyjna nastawiona na czerpanie zysku z transportu paliwa gazowego, ale wyłącznie zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych instalacji znajdujących się na terenie danego kompleksu przemysłowego co jest w interesie przedsiębiorcy świadczącego taką usługę.
Ustawa Prawo energetyczne.
RADA ds. Gazu Lewiatana postuluje:

Maksymalne uproszczenie w Prawie energetycznym zasad działania zamkniętych systemów dystrybucyjnych gazu i energii elektrycznej w szczególności:
  1. wprowadzenie definicji prawnej zamkniętego systemu dystrybucyjnego jako systemu wyodrębnionego z systemu dystrybucyjnego danego lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego,
  2. zniesienie obowiązku koncesjonowania dystrybucji i przedkładania do zatwierdzania taryfy w ramach zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Dostarczenie paliwa gazowego i energii elektrycznej odbywałoby się na podstawie koncesji na obrót paliwami gazowymi albo koncesji na obrót energią,
  3. zniesienie obowiązku opracowywania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych i zastąpienie możliwości dostarczania paliwa gazowego na podstawie wewnętrznych procedur danego zamkniętego systemu dystrybucyjnego zgłaszanych do Prezesa URE,
  4. zniesienie obowiązku opracowywania planów rozwoju dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych
  5. maksymalne uproszczenie obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych wobec Prezesa URE w zakresie działania zamkniętych systemów dystrybucyjnych.


Realizacja powyższych postulatów pozwoli z jednej strony w sposób klarowny uregulować działanie takich systemów, a z drugiej, zmniejszając ilość i zakres obowiązków regulacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych, ograniczy koszty funkcjonowania zarówno kompleksów przemysłowych w ramach, których mogą funkcjonować zamknięte systemy dystrybucyjne jak i organów nadzorujących system gazowy.
Lista