Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

326.

Obowiązek przeprowadzenia prawnego rozdziału działalności obrotowej i dystrybucyjnej przez małe przedsiębiorstwa gazownicze
Obowiązek przeprowadzenia prawnego rozdziału działalności obrotowej i dystrybucyjnej przez małe przedsiębiorstwa gazownicze

Na polskim rynku od wielu lat funkcjonuje niewielka grupa prywatnych przedsiębiorstw gazowniczych. Rozwijają się one dynamicznie poprzez gazyfikację coraz to nowych obszarów kraju. Chociaż niewielkie, spółki te odgrywają bardzo istotną rolę na polskim rynku gazowym często podejmują się bowiem budowania sieci dystrybucyjnych na obszarach, których gazyfikowaniem nie było zainteresowane PGNiG SA. Przedsiębiorstwom tym trudno jednak zwiększyć skalę swojego działania do poziomu pozwalającego na stanie się realną alternatywą dla podmiotu dominującego. Powodem są restrykcyjne przepisy prawne. Zgodnie z Art. 9d Ustawy prawo energetyczne przedsiębiorstwa te po przekroczeniu poziomu 150 mln m3 rocznej sprzedaży lub poziomu 100 tys. przyłączonych odbiorców będą bowiem zmuszone do podziału na dwa przedsiębiorstwa – jedno zajmujące się obrotem gazem ziemnym a drugie jego dystrybucją. Ponieważ są to niewielkie przedsiębiorstwa o zasięgu lokalnym, operacja taka stanowić będzie dla nich duże obciążenie finansowe. Konieczne będzie na przykład zlecenia analiz prawnych, zatrudnienie nowych pracowników czy też zakup lub wynajęcie nowego budynku. Ze względu na niewielką skalę działalności tych przedsiębiorstw, koszty z tym związane nie tylko stanowić będą dla nich poważne obciążenie finansowe, ale zmuszą je także do podniesienia cen usług dystrybucji co doprowadzi do ograniczenia możliwości pozyskiwania nowych klientów, a tym samym do obniżenia bądź całkowitego zahamowania tempa ich rozwoju.

Unia Europejska dostrzegała ten problem i w Dyrektywie 2009/73/WE zezwoliła państwom członkowskim na zwolnienie przedsiębiorstw gazowniczych posiadających mniej niż 100 tys. odbiorców z obowiązku przeprowadzenia prawnego rozdziału działalności obrotowej i dystrybucyjnej (Art. 26 ust. 4 dyrektywy). Polskie prawo przewiduje takie zwolnienie jednak oprócz wymaganego przez Unię Europejską progu 100 tys. odbiorców przewidziano w nim także drugi próg na poziomie 150 mln m3 rocznej sprzedaży. Próg ten jest kilka razy bardziej restrykcyjny od progu narzuconego przez Unię Europejską. Sprzedaż na poziomie 150 mln m3 gazu ziemnego rocznie przedsiębiorstwa gazownicze osiągają bowiem posiadając około 30 tys. klientów.
Ustawa Prawo energetyczne, art. 9d

vs

Dyrektywa 2009/73/WE, art.26 ust. 4.
Rada ds. Gazu Lewiatana postuluje:
  • Usunięcie z Ustawy prawo energetyczne zapisów zobowiązujących przedsiębiorstwa gazownicze do przeprowadzenia prawnego rozdziału działalności po przekroczeniu rocznej sprzedaży gazu ziemnego w wysokości 150 mln m3.
  • Przeprowadzenie takiego rozdziału winno być obligatoryjne dopiero po przekroczeniu wymaganego przez Unię Europejską poziomu 100 tys. pozyskanych klientów.
Lista