Bariery w obszarze ochrony zdrowia

412.

Brak sądów specjalizujących się w sprawach naruszeń patentów.
Brak sądów specjalizujących się w sprawach naruszeń patentów.

Dla praktyków i specjalistów jest sprawą oczywistą, że wprowadzenie niewielkich nawet zmian w organizacji pracy sądów powszechnych w zakresie obejmującym rozstrzyganie spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej – prowadzić będzie do radykalnego usprawnienia pracy sądów.

Wprowadzenie koncentracji w zakresie orzekania w tej ultraspecjalistycznej dziedzinie, jaką stanowi ochrona własności intelektualnej będzie równoznaczne z:
  1. obniżeniem kosztów merytorycznego przygotowania sędziów (obecnie szkolenia z tego zakresu przechodzą sędziowie, którzy niezwykle rzadko spotykają się w swojej praktyce zawodowej ze sprawami z tego zakresu);
  2. podniesieniem poziomu merytorycznego orzekania z uwagi na specjalizację i podniesienie poziomu wiedzy sędziów orzekających;
  3. skróceniem czasu rozpoznania spraw z uwagi na podniesienie sprawności sądów orzekających;
  4. uzyskaniem jednolitości orzecznictwa – skoncentrowanie spraw w kilku wybranych sądach niezawodnie doprowadzi do wypracowania jednolitych poglądów i utrwalenie analogicznej linii orzecznictwa, co stanowi bezcenną wartość w dojrzałym systemie prawnym;
  5. stworzeniem wysoko wykwalifikowanego korpusu sędziowskiego o bogatym doświadczeniu w dziedzinie własności intelektualnej – co stworzy możliwość zbudowania tak oczekiwanego polskiego sądu patentowego, a równocześnie stworzy potencjalną możliwość powołania polskich sędziów w skład sądu patentowego tworzonego w strukturach europejskich.


  6. Wysoki poziom i szybkość orzekania w tej newralgicznej dziedzinie – są immanentną cechą wysoko rozwiniętych systemów gospodarczych i są one oczekiwane przez polskich przedsiębiorców. Stąd wprowadzenie postulowanych zmian wydaje się konieczne.
Utworzenie w sądach powszechnych (w wydziałach cywilnych i karnych) wyspecjalizowanych wydziałów ds. własności intelektualnej, w których zostanie skoncentrowane orzekanie w tych sprawach.

Proponujemy dokonanie zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i dodanie w art. 283 ustawy ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister Sprawiedliwości ustali, w drodze rozporządzenia, sąd okręgowy właściwy do rozpoznawania spraw, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 294 i 295.”.
Lista