Bariery ogólnogospodarcze

Lista barier związanych z: Ochrona danych osobowych

 • Ochrona danych osobowych38.

  Ustawa pomija podmioty mające siedzibę...

  Art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych określa zakres podmiotowy stosowania ustawy. Wymienione są w nim osoby fizyczne i osoby prawne...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych39.

  Zbyt szeroka definicja przetwarzania danych...

  Praktycznie niemożliwy do realizacji jest wymóg związany z wstrzymaniem się od przetwarzania danych osobowych. W świe­tle definicji ustawowej...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych40.

  Nieprecyzyjny zapis dotyczący szczególnej...

  Na mocy art. 32 ust. 1 pkt 7 każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych41.

  Niewłaściwa transpozycja przepisów unijnych...

  Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych „do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych42.

  Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych...

  Przepisy karne w ustawie o ochronie danych osobowych, które nie chronią bezpośrednio interesów osób, których dane dotyczą, ...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych43.

  Niepotrzebny obowiązek zgłaszania i aktualizowania...

  Rozumiejąc ograniczenia wynikające z treści obowiązującej dyrektywy 95/46 o ochronie danych osobowych konsekwentnie zwracamy uwagę na brak celowości...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych44.

  Objęcie danych przedsiębiorców będących...

  Objęcie danych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi reżimem ustawy o ochronie danych osobowych.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych45.

  Trudności interpretacyjne w odniesieniu...

  Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera definicje, których brzmienie rodzi wątpliwości interpretacyjne, przez co utrudnione jest stosowanie...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych46.

  Brak terminu rejestracji zbioru danych wrażliwych...

  Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać rejestracji zbio­ru danych, o których mowa w art. 27 ust.1 ustawy (dane wrażliwe). Warunkiem...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych47.

  Brak regulacji w zakresie terminu ponownej...

  Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać rejestracji zbio­ru danych, w przypadku ponownego zgłoszenia zbioru danych do rejestracji po usunięciu...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych48.

  Niepotrzebny wymóg pisemności dokumentacji...

  Należy wprowadzić zmiany w rozporządzeniu dotyczące pisemności dokumentacji bezpieczeństwa. Wymóg pisemności doty­czącej dokumentacji...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych49.

  Niepotrzebne wymogi dotyczące częstotliwości...

  Nie widzimy uzasadnienia, aby istniały wymogi dotyczące częstotliwości zmiany haseł do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.  ...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych50.

  Niepotrzebne wymogi dotyczące prowadzenia...

  W obecnych procesach przetwarzania danych osobowych i przy różnych formach wykonywania pracy (np. praca zdalna) nie da się określić obszaru...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych51.

  Wymogi dotyczące przechowywania kopii zapasowych...

  Rozporządzenie ani ustawa nie wskazują co znaczy „po ustaniu ich użyteczności”. Trwałe usunięcie kopii zapasowej, w sytuacji, gdy ulegają...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych52.

  Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych

  Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych53.

  Wymogi dotyczące budowy systemu informatycznego...

  Wymogi dotyczące budowy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych54.

  Bardzo ograniczony zakres przetwarzania danych....

  Bardzo ograniczony zakres przetwarzania danych. Przetwarzanie i wykorzystanie informacji gospodarczej jest bardzo ograniczone w porównaniu z biurami...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych55.

  Wąski zakres przetwarzanych danych.

  Wąski zakres przetwarzanych danych. Biuro ma pasywną rolę w udostępnianiu danych, gdyż jest jedynie uprawnione do przyjmowania informacji gospodarczych...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych56.

  Brak możliwości integracji zdalnej zbiorów...

  Brak możliwości integracji zdalnej zbiorów danych prowadzonych przez inne podmioty. Biuro nie może odpytywać innych instytucji/podmiotów o dodatkowe...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych57.

  Nieprecyzyjny zapis o braku możliwości...

  Nieprecyzyjny zapis o braku możliwości powierzenia innym podmiotom czynności związanych z przedmiotem działalności biura. Co do zasady biuro nie...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych58.

  Brak możliwości świadczenia usług identyfikacyjnych....

  Brak możliwości świadczenia usług identyfikacyjnych. Mimo, że definicja informacji gospodarczej określa, iż dane identyfikujące stanowią informację...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych59.

  Brak precyzyjnego określenia kompetencji...

  Brak precyzyjnego określenia kompetencji GIODO w zakresie opiniowania regulaminu zarządzania danymi, powoduje wydłużenie i wzrost kosztów procedur...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych60.

  Obowiązek ogłaszania regulaminu zarządzania...

  Obowiązek ogłaszania regulaminu zarządzania danymi BIG w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych61.

  Wymóg formy szczególnej (pisemna) dla umowy...

  Wymóg formy szczególnej (pisemna) dla umowy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych62.

  Minimum 60 dni zwłoki w płatności przed...

  Minimum 60 dni zwłoki w płatności przed przekazaniem zobowiązania do biura. Zbyt długi okres wymagalności zobowiązania przed wpisem do biura powoduje,...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych63.

  Kosztowna konieczność dopełnienia obowiązku...

  Kosztowna konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego przed dopisaniem dłużnika. Dłużnik musi być poinformowany listem poleconym na 30 dni...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych64.

  Brak możliwości posługiwania się adresem...

  Brak możliwości posługiwania się adresem (bez konieczności podawania PESEL czy NIP) przy przekazywaniu informacji gospodarczych do biura lub sprawdzaniu. Gdy...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych65.

  Obowiązek wysłania wezwania do zapłaty...

  Obowiązek wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o przekazaniu informacji do BIG listem poleconym. Taka forma realizacji obowiązku informacyjnego...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych66.

  Zbyt ograniczone możliwości udostępniania...

  Zbyt ograniczone możliwości udostępniania informacji o fraudach. Obecnie w BIG funkcjonuje rejestr, do którego kredytodawcy mogą zgłaszać ujawnione...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych67.

  Brak możliwości przekazywania przez wierzycieli...

  Brak możliwości przekazywania przez wierzycieli tzw. informacji pozytywnych o zobowiązaniach. Dotyczy to w szczególności skrócenia (z 60 do 30 dni)...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych68.

  Zgoda podmiotu na przekazywanie do BIG informacji...

  Zgoda podmiotu na przekazywanie do BIG informacji o wywiązaniu się ze zobowiązań.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych69.

  Nieprzystający do realiów zakres przetwarzania...

  Nieprzystający do realiów zakres przetwarzania danych archiwalnych. Brak możliwości archiwizowania i wykorzystania informacji gospodarczej po spełnieniu...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych70.

  Brak możliwości przetwarzania informacji...

  Brak możliwości przetwarzania informacji archiwalnych dotyczących konsumentów do celów statystycznych. Dane statystyczne są niezwykle przydatne...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych71.

  Obowiązek ustalania opłat za ujawnianie...

  Obowiązek ustalania opłat za ujawnianie informacji w cenniku uchwalanym przez zarząd biura. Taki obowiązek nadmiernie ogranicza swobodę działalności...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych72.

  Nieprecyzyjny zapis o opłatach celem zapisu...

  Nieprecyzyjny zapis o opłatach celem zapisu było zapewnienie prawa dłużników będących konsumentami do sprawdzania danych w BIG raz na pół roku...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych73.

  Zbyt wąska definicja interesu prawnego.

  Zbyt wąska definicja interesu prawnego. Obowiązek posiadania 30-dniowego upoważnienia na sprawdzenie osoby fizycznej uniemożliwia: monitorowanie...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych74.

  Krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia...

  Krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia danych w BIG-brak jednolitej podstawy prawnej. Ustawa wskazuje krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych75.

  Bezwzględny obowiązek usunięcia informacji...

  Bezwzględny obowiązek usunięcia informacji otrzymanych z BIG po upływie 90 dni. Od obowiązku tego zwolnione są wyłącznie instytucje ustawowo obowiązane...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych76.

  Nieprecyzyjny zapis komu BIG-i mogą ujawniać...

  Nieprecyzyjny zapis komu BIG-i mogą ujawniać informacje z rejestru zapytań. Dane z prowadzonego przez BIG rejestru zapytań dotyczą informacji o tym...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych77.

  Brak dostępu do zbioru PESEL.

  Brak dostępu do zbioru PESEL. Biuro jest zobligowane przez Ustawę do dbania o rzetelność danych. Ustawa daje możliwość dostępu do zbioru PESEL...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych78.

  Zbyt krótki termin na aktualizację informacji...

  Zbyt krótki termin na aktualizację informacji w przypadku zbycia wierzytelności. W przypadku przekazania do BIG informacji o zbyciu wierzytelności...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych79.

  Ograniczenia w przekazywaniu informacji gospodarczych...

  Ograniczenia w przekazywaniu informacji gospodarczych wynikające z przepisów szczególnych o tajemnicach prawnie chronionych (np. tajemnica skarbowa,...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych80.

  Podwójny obowiązek informacyjny banków....

  Podwójny obowiązek informacyjny banków. Bank może przekazać informacje do BIG, jeżeli umowa z klientem banku zawiera stosowną klauzulę informującą...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych81.

  Brak rejestru bezskutecznych egzekucji komorniczych....

  Brak rejestru bezskutecznych egzekucji komorniczych. Wg szacunków rynkowych oraz w odniesieniu do statystyk krajów zachodnich (np. Niemiec) w Polsce...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych82.

  Brak możliwości zbierania informacji gospodarczej...

  Brak możliwości zbierania informacji gospodarczej z sektora publiczno-prawnego. Instytucje takie jak: urzędy skarbowe, ZUS, sądy itp. nie mają jasnych...

  czytaj więcej