Bariery ogólnogospodarcze

52.

Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
§ 6
 1. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia wprowadza się poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym:
  1. podstawowy;
  2. podwyższony;
  3. wysoki.
 2. Poziom co najmniej podstawowy stosuje się, gdy:
  1. w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ustawy, oraz
  2. żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną.
 3. Poziom co najmniej podwyższony stosuje się, gdy:
  1. w systemie informatycznym przetwarzane są dane osobowe, o których mowa w art. 27 ustawy, oraz
  2. żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną.
 4. Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną.
 5. Opis środków bezpieczeństwa stosowany na poziomach, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Aktualnie niemal wszystkie komputery używane przez przedsiębiorców mają dostęp do Internetu i przedsiębiorcy są zobowiązani stosować poziom wysoki. Nie jest zasadne utrzymywanie takiego podziału na poziomy zabezpieczenia danych osobowych.
Lista