Bariery ogólnogospodarcze

73.

Zbyt wąska definicja interesu prawnego.
Zbyt wąska definicja interesu prawnego. Obowiązek posiadania 30-dniowego upoważnienia na sprawdzenie osoby fizycznej uniemożliwia:
  • monitorowanie osoby przez cały czas trwania stosunku prawnego/umowy, w którym dostawca/usługodawca ponosi ryzyko (kredytowe);
  • sprawdzanie osób przez wierzycieli przed lub w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną;
  • rozwój usług na odległość (np. e-handlu), jeśli sprawdzenie osoby wymaga jej zgody pisemnej.
Konieczność ponownego uzyskania upoważnienia pociąga za sobą znaczne koszty i problemy operacyjne, ponieważ kredytodawca po udzieleniu kredytu nie dysponuje już odpowiednimi mechanizmami perswazji.
Art. 24 ust.1 u.i.g.
1. Interes prawny do sprawdzenia osoby fizycznej powinien być związany okresem obowiązywania umowy, w której dostawca/usługodawca ponosi ryzyko finansowe.

2. Możliwość udzielenia upoważnienia do sprawdzenia w sposób zdalny, np. poprzez stronę sklepu internetowego.

3. Założenie istnienia interesu prawnego wierzyciela (w tym wierzyciela wtórnego) do sprawdzenia ich dłużników, bez posiadania od nich upoważnienia.

4. Możliwość monitorowania osób w ramach obowiązującej umowy lub prowadzonego postępowania windykacyjnego.

5. Zagwarantowanie prawdziwości istnienia interesu prawnego poprzez poddanie się kontroli przez podmiot sprawdzający oraz obowiązek udokumentowania istnienia interesu prawnego poprzez przestawienie umowy, zgody na sprawdzenie itp.

Zamiast ograniczonego w czasie okresu ważności upoważnienia należy wprowadzić zasadę, że poważnienie jest udzielane bezterminowo, jednakże konsument może odwołać udzielone upoważnienie w każdym czasie.
Lista