Bariery ogólnogospodarcze

77.

Brak dostępu do zbioru PESEL.
Brak dostępu do zbioru PESEL. Biuro jest zobligowane przez Ustawę do dbania o rzetelność danych. Ustawa daje możliwość dostępu do zbioru PESEL w celu weryfikacji ujawnianych w biurze informacjach gospodarczych. Problemy:
  1. Dostęp na zasadach ogólnych jest niepraktyczny, gdyż ze względu na wysoki koszt (ok. 34zł) pojedynczego odpytania nie będzie stosowany.
  2. Brak elektronicznego dostępu do zbioru PESEL uniemożliwia sprawdzanie w sposób szybki i masowy.
Dostęp ten nie funkcjonuje z uwagi na brak rozwiązań systemowych w MSWiA umożliwiających dostęp do danych w formie teletransmisji oraz zbyt wysokiekoszty dostępu określone w rozporządzeniu RM.
Art. 28 ust. 1 oraz 2.

Art. 28 u.i.g., art. 44h ust. 6 i ust. 7 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
Biuro powinno mieć możliwość odpytania zbioru PESEL na szczególnych zasadach, tj.:
  • realizować odpytania w sposób masowy poprzez kanały elektronicznej komunikacji (XML, wymiana plików);
  • koszt odpytania powinien być niski lub zerowy (aby biuro mogło skutecznie realizować obowiązek dbania o rzetelność przechowywanych danych).
W tym celu należy:
  1. uruchomić w praktyce kanał dostępu za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz
  2. zaliczyć BIG do katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu na podstawie art. 44h ust. 1, ewentualnie urealnić stawki opłaty za dostęp określonej w rozporządzeniu.
Lista