Bariery ogólnogospodarcze

79.

Ograniczenia w przekazywaniu informacji gospodarczych wynikające z przepisów szczególnych o tajemnicach prawnie chronionych (np. tajemnica skarbowa, celna itp.).
Ograniczenia w przekazywaniu informacji gospodarczych wynikające z przepisów szczególnych o tajemnicach prawnie chronionych (np. tajemnica skarbowa, celna itp.). W szczególności przepisy o tajemnicy karbowej stoją na przeszkodzie udostępnianiu informacji gospodarczych dotyczących należności publicznoprawnych, do których zastosowanie mają przepisy działu VII ordynacji podatkowej. Ze względu na dużą liczbę przepisów szczególnych i nakładających się reżimów prawnych niektóre z tych ograniczeń mogą być trudne do zidentyfikowania.
Art. 293 i nast. ordynacji podatkowej, inne liczne przepisy o charakterze szczególnym w stosunku do u.i.g.
Proponuje się dodanie przepisu w u.ig., który określałby, że udostępnianie informacji gospodarczych na zasadach określonych w u.i.g. nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy prawnie chronionej wynikającego z odrębnych przepisów.
Lista