Bariery ogólnogospodarcze

82.

Brak możliwości zbierania informacji gospodarczej z sektora publiczno-prawnego.
Brak możliwości zbierania informacji gospodarczej z sektora publiczno-prawnego. Instytucje takie jak: urzędy skarbowe, ZUS, sądy itp. nie mają jasnych podstaw prawnych do przekazywania informacji gospodarczych o zaległościach podatkowych i innych do biur.
Dać możliwość instytucjom publiczno-prawnym ujawniania informacji gospodarczych w biurach.

Propozycja zapisu:
  1. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) art. 299 § 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „biurom informacji gospodarczej na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530)”
  2. w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych art. 16 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „dłużnika będącego osobą fizyczną - określone w art. 2 ust. 1 pkt 2”;
  3. art. 16 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie „dłużnika będącego osobą fizyczną - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c”;
Lista