Bariery ogólnogospodarcze

38.

Ustawa pomija podmioty mające siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych określa zakres podmiotowy stosowania ustawy. Wymienione są w nim osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych - które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Przepis powinien zostać uzupełniony o podmioty mające siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych
Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy (art. 3 ust. 2 uodo) o podmioty mające siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Proponowane brzmienie:
„2. Ustawę stosuje się również do:
2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych - które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
Lista