Bariery ogólnogospodarcze

39.

Zbyt szeroka definicja przetwarzania danych osobowych
Praktycznie niemożliwy do realizacji jest wymóg związany z wstrzymaniem się od przetwarzania danych osobowych. W świe­tle definicji ustawowej przetwarzanie danych (art. 7 pkt 2 uodo) za przetwa­rzanie uznaje się jakiekolwiek operacje, łącznie z przechowywaniem danych.
 
Art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
Dookreślenie przepisu.
Lista