Bariery ogólnogospodarcze

41.

Niewłaściwa transpozycja przepisów unijnych dotyczących upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez administratora
Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych „do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych”. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 95/46/WE: „osoby, które są podporządkowane administratorowi lub wykonującemu przetwarzanie na zlecenie mające dostęp do danych osobowych, jak i sama osoba przetwarzająca dane na zlecenie administratora, mogą te dane przetwarzać tylko na polecenie administratora, chyba że istnieją w tej mie­rze zobowiązania ustawowe”. Oznacza to, że implementacja dyrektywy poszła o krok dalej niż sama dyrektywa. W praktyce przyjęto konieczność wystawiania pisemnych, imiennych upoważnień dla każdej osoby dopuszczonej do przetwarzania danych osobowych.
Art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych
W art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych słowa „posiadających upoważnienie nadane przez administratora danych” należy zastąpić „którym administrator danych polecił wykonywanie takich czynności”.
Lista