Bariery ogólnogospodarcze

48.

Niepotrzebny wymóg pisemności dokumentacji bezpieczeństwa
Należy wprowadzić zmiany w rozporządzeniu dotyczące pisemności dokumentacji bezpieczeństwa. Wymóg pisemności doty­czącej dokumentacji bezpieczeństwa jest zupełnie niezrozumiały ze względu na ochronę środowiska oraz ze względów praktycz­nych – każda nawet najdrobniejsza zmiana wymaga sporządzenia (wydrukowania) dokumentacji
§ 3 ust. 2 w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy Informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Proponujemy, aby została dokonana zmiana w brzmieniu przepisu:
 
„2. Dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, prowadzi się w formie pisemnej lub w wersji elektronicznej”.
Lista