Bariery podatkowe

264.

Pozbawione ekonomicznego uzasadnienia naliczenie przez administrację skarbową odsetek za zwłokę
Pozbawione ekonomicznego uzasadnienia naliczenie przez administrację skarbową odsetek za zwłokę od zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaconej po terminie, czyli po 20 dniu pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego nie do dnia jej faktycznego wpływu na konto urzędu, lecz do dnia złożenia zeznania rocznego albo upływu terminu na złożenie tego zeznania.

Organy podatkowe, powołując się na podustawowy przepis, nawet przy jednodniowym opóźnieniu, naliczają odsetki do dnia złożenia zeznania rocznego albo upływu terminu na jego złożenie.

Tymczasem przepis ten powinien mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy do dnia złożenia zeznania rocznego albo upływu terminu na jego złożenie zaliczka w ogóle nie zostanie wpłacona.
Paragraf 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. ws. naliczania odsetek za zwłokę.
Wprowadzenie ustawowego przepisu, zgodnie z którym odsetki za zwłokę we wpłacie zaliczek na podatek dochodowy, w tym za ostatni miesiąc roku podatkowego, dokonanej przed dniem złożenia zeznania rocznego albo przed upływem terminu na jego złożenie liczone będą od 21. dnia następnego miesiąca (pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego) do dnia faktycznego uregulowania zaliczki.
Lista