Bariery podatkowe

274.

Ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do realizacji zamówień poszczególnych organów podatkowych
Ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do realizacji zamówień poszczególnych organów podatkowych obejmujących swym zakresem usługę zwrotu nadpłaty w przypadkach, w których podatnik lub inny uprawniony podmiot nie wskazuje rachunku bankowego do dokonania zwrotu, w związku z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529), zgodnie z którym podmiotem uprawnionym do dokonywania fizycznego doręczania zwrotu nadpłaty podatku w formie przekazu pocztowego na terenie całego kraju jest jedynie operator wyznaczony, a w konsekwencji:
  • prawo wyłączne dla tzw. operatora wyznaczonego wykluczające bądź ograniczające konkurencję w przetargach publicznych;
  • podwyższone koszty dla indywidualnych użytkowników usług pocztowych oraz przedsiębiorców w związku z brakiem konkurencji w tym obszarze.
Art. 77b OP.
Proponowane brzmienie przepisu:

Art. 77b. § 1. Zwrot nadpłaty następuje:
  1. na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;
  2. w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.
§ 2. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:
  1. obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
  2. nadania przekazu pocztowego lub pieniężnego;
  3. wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.
§ 3. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.

§ 4. Nadpłata zwracana Uprzekazem pocztowym lub pieniężnymU jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do osób, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki.
Lista