Bariery podatkowe

275.

Brak uściślenia, iż doręczanie pism nadawanych przez organy podatkowe
Brak uściślenia, iż doręczanie pism nadawanych przez organy podatkowe może odbywać się również z zastosowaniem formularza elektronicznego pokwitowania odbioru – w praktyce organy stosują jedynie formularze papierowe.
Art. 144 OP poprzez dodanie art. 144 § 2.
Proponowane brzmienie przepisu:

Art. 144 § 2. Jeżeli warunki techniczne organu wysyłającego oraz operatora pocztowego na to pozwalają, formularz pokwitowania, o którym mowa w art. 144, ma postać elektroniczną i jest przekazywany za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznego formularza pokwitowania odbioru organu wysyłającego.

Podstawowe korzyści:
  • ugruntowanie praktyki rozwiązań analogicznych do tych, które występują w procedurze cywilnej i karnej;
  • usprawnienie obiegu informacji dotyczącej statusu doręczenia przesyłki pocztowej, którą organ nadający otrzymuje równolegle do daty zrealizowania danej operacji – w przypadku papierowych zwrotnych pokwitowań odbioru jest to w praktyce od kilku do kilkunastu dni;
  • możliwość pełnego monitorowania procesu doręczenia przesyłki pocztowej w trybie śledzenia zmian;
  • ograniczenie skutków przewlekłości postępowań;
  • znaczne obniżenie kosztów obsługi korespondencji nadawanej przez organy podatkowe
Lista