Bariery podatkowe

239.

Wątpliwości w sprawie ustalania wartości firmy
Wątpliwości w sprawie ustalania wartości firmy - dotyczą one pytania, czy nabywca przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części) może powiększyć wartość firmy o przejęte długi.
Niejasna definicja składników majątkowych, zawarta w art. 4a pkt. 2 ustawy CIT orazart. 5a pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT).
Nadanie tym przepisom nowego brzmienia. Propozycja zmiany w CIT (w PIT analogicznie):

Art. 4a. ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy.
Lista