Bariery podatkowe

244.

Problem wliczania złych długów do kosztów uzyskania przychodów
Problem wliczania złych długów do kosztów uzyskania przychodów – obecnie tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu stracone wierzytelności stanowiące kwotę kredytu czy pożyczki. Jest to sytuacja dyskryminująca pozostałych uczestników rynku działających w oparciu o inne niż Prawo bankowe ustawy. Ujmowanie odpisów (rezerw) na wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) powinno być uproszczone tak, aby proces był z jednej strony łatwy w obsłudze dla podatnika, a z drugiej strony w kontroli podatników przez organy podatkowe. Niezrozumiałe jest także w przypadku banków stosujących MSR/MSSF utrzymywanie obowiązku porównywania odpisów aktualizacyjnych tworzonych wg tych zasad z polskimi przepisami rachunkowymi (PSR) obowiązującymi banki nie stosujące MSR/MSSF. W praktyce wymusza to prowadzenie podwójnej rachunkowości w zakresie tworzonych odpisów tylko dla celów podatkowych i podatkowego uprzywilejowania banków nie stosujących MSR/MSSF (gdyby banki te również musiały prowadzić ewidencję odpisów wg MSR/MSSF i porównywać rezerwy tworzone wg zasad PSR to salda tych rezerw w kosztach uzyskania przychodów byłyby znacznie mniejsze – wynika to z samej specyfiki zasad tworzenia rezerw wg PSR i odpisów wg MSR/MSSF).
Art. 16 ust. 1 i art. 38b ustawy CIT.
Nadanie takich uprawnień instytucjom finansowym prowadzącym działalność kredytową i pożyczkową, do której stosuje się przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Ujmowanie odpisów (rezerw) na udzielone kredyty (pożyczki) w kosztach podatkowych mogłoby odbywać się w powiązaniu ze sprawozdawczością do NBP np. wg kryteriów opóźnień w spłatach. W ramach sprawozdawczości do NBP banki raportują np. ekspozycje wg tego kryterium przez co fiskus miałby na bazie miesięcznej informację na temat przyrostów/spadków sald kredytów nieregulowanych, na które odpisy stanowiłyby koszty podatkowe. Umożliwiłoby mu to lepsze planowanie i zarządzanie wpływami budżetowymi z tytułu podatków dochodowych banków. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów fiskus nie ma w ogóle żadnych danych statystycznych na temat sald odpisów na kredyty (pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów. Powiązanie nowych zasad ujmowania odpisów w kosztach podatkowych ze sprawozdawczością banków do NBP uprościłoby z jednej strony rozpoznawanie odpisów z tyt. utraty wartości kredytów (pożyczek) w kosztach podatkowych, a z drugiej strony ułatwiłoby zarządzanie i analizę z punktu widzenia wpływów budżetu państwa.
Lista