Bariery podatkowe

248.

Brak spójności przepisów w zakresie kursów walutowych, służących do przeliczania kwot w walutach obcych na złote, dla potrzeb CIT i PIT oraz VAT.
Brak spójności przepisów w zakresie kursów walutowych, służących do przeliczania kwot w walutach obcych na złote, dla potrzeb CIT i PIT oraz VAT.

Przychody i koszty w walutach obcych przelicza się na złote dla potrzeb CIT i PIT według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu albo poniesienia kosztu.

Natomiast dla potrzeb VAT przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jednakże podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Ponadto w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Poza tym, w przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się wg kursów walutowych ustalanych zgodnie z przepisami celnymi.
Art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 11a ustawy o PIT w zestawieniu z art. 31a ustawy o VAT.
Ustalenie dla potrzeb CIT i PIT tych samych zasad odnośnie kursów walutowych, służących do przeliczania kwot w walutach obcych na złote, co obowiązujące w zakresie VAT.
Lista