Bariery ogólnogospodarcze

Lista barier związanych z: Prawo zamówień publicznych

 • Prawo zamówień publicznych...83.

  Art. 24 ust. 1 pkt 1 wyklucza z postępowania...

  Art. 24 ust. 1 pkt 1 wyklucza z postępowania wykonawców, którzy zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej powyżej 5% wartości zamówienia i zostało...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...84.

  Art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP ustawy z dnia 25...

  Art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził nową podstawę wykluczenia – wypowiedzenie...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...85.

  Należy rozważyć wprowadzenie regulacji,...

  Należy rozważyć wprowadzenie regulacji, że zamawiający żąda dokumentacji tylko od np. dwóch wykonawców, których oferty zdobyły najwyższe oceny....

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...86.

  Obowiązek składania listy podmiotów należących...

  Obowiązek składania listy podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oznacza konieczność...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...87.

  Możliwość posługiwania się zasobami...

  Możliwość posługiwania się zasobami innych podmiotów przy ubieganiu się o zamówienia publiczne w praktyce oznacza, że o zamówienie mogą ubiegać...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...88.

  Wymóg przepisu

  Wymóg przepisu „dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...89.

  Terminy, w których można zwrócić się...

  Terminy, w których można zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W praktyce przy silnym obecnie reżimie czasowym wykonawcy realnie...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...90.

  Zbyt krótkie terminy w postępowaniach na...

  Zbyt krótkie terminy w postępowaniach na najmniejsze i największe zamówienia publiczne.

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...91.

  Zatrzymanie wadium przez zamawiających publicznych...

  Zatrzymanie wadium przez zamawiających publicznych w przypadku nie udzielenia wyjaśnień w określonym terminie lub udzielenie wyjaśnień niesatysfakcjonujących...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...92.

  Prekwalifikacja w dialogu konkurencyjnym....

  Prekwalifikacja w dialogu konkurencyjnym.

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...93.

  Zamawiający w praktyce nie stosują innych...

  Zamawiający w praktyce nie stosują innych kryteriów wyboru oferty niż cena. Negatywne skutki tak pojmowanego kryterium wyboru ofert już przynosi straty. Wprowadzenie...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...94.

  Brak przepisów i praktyki umownej określającej...

  Brak przepisów i praktyki umownej określającej czas, jaki mają zamawiający na podpisanie umowy od chwili wyłonienia wykonawcy (obecnie wskazany jest...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...95.

  Reżim odpowiedzialności konsorcjantów...

  Reżim odpowiedzialności konsorcjantów jest zbyt surowy, bowiem zgodnie z orzecznictwem rozciąga się na podwykonawców innych członków konsorcjum...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...96.

  Brak możliwości zmiany istotnych postanowień...

  Brak możliwości zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których realizacja uzależniona jest od stron trzecich. W szczególności...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...97.

  Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających...

  Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których koszt realizacji uzależniony jest od...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...98.

  W przypadku postępowań o udzielenie zamówień...

  W przypadku postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych, przepisy ustawy PZP nie dają możliwości obrony praw wykonawców...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...99.

  Przepisy art. 188 ust. 1 w zw. z art. 183...

  Przepisy art. 188 ust. 1 w zw. z art. 183 ust. 2 PZP przewidują możliwość zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem sprawy przez KIO. Na zawarcie umowy...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...100.

  Zawyżona wysokość opłaty stosunkowej...

  Zawyżona wysokość opłaty stosunkowej za skargę na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej - . nie ma żadnego uzasadnienia. Jej wysokość stanowi 5%...

  czytaj więcej