Bariery ogólnogospodarcze

83.

Art. 24 ust. 1 pkt 1 wyklucza z postępowania wykonawców, którzy zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej powyżej 5% wartości zamówienia i zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
Art. 24 ust. 1 pkt 1 wyklucza z postępowania wykonawców, którzy zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej powyżej 5% wartości zamówienia i zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Wysokość kar umownych wynika z umów, które projektują najczęściej zamawiający – nie stanowią one przedmiotu negocjacji. To powoduje, że kary umowne w polskiej praktyce są nadmiernie wygórowane. Obecne brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 1 PZP naraża wykonawców na wykluczenie z postępowania wskutek zapłaty kary umownej. Jest to zatem przepis, który w prosty sposób prowadzi do dyktatu zamawiających oraz stanowi rażące naruszenie równowagi stron umowy o zamówienie publiczne.
Art. 24.ust. 1 pkt 1 PZP
Uchylenie art.24 ust. 1 pkt 1 (takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji PZP, przekazanej przez UZP do Komitetu Stałego RM).
Lista