Bariery ogólnogospodarcze

88.

Wymóg przepisu
Wymóg przepisu „dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert” jest często niemożliwy do spełnienia, ponieważ dokumenty potwierdzają stan na dzień wydania.
Art. 26 ust.3 PZP
Przepisy powinny dopuścić możliwość potwierdzania przez dokumenty spełniania wymogów na dany dzień. Jeżeli jednak zgodnie z odrębnymi przepisami lub praktyką nie jest możliwe uzyskanie dokumentu na dany dzień, należy umożliwić składanie dokumentów możliwie aktualnych.
Lista