Bariery ogólnogospodarcze

96.

Brak możliwości zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których realizacja uzależniona jest od stron trzecich.
Brak możliwości zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których realizacja uzależniona jest od stron trzecich. W szczególności dotyczy to wartości zamówień i terminów ich realizacji. Istniejące przepisy prowadzą do sytuacji, gdzie pomimo oczywistego braku winy obu stron powinna nastąpić zmiana istotnych postanowień umowy. W takich przypadkach zamawiający sami rekomendują, aby wykonawca pozywał zamawiającego do sądu, co generuje nieuzasadnione straty w finansach publicznych (zasądzane kwoty razem z odsetkami i kosztami takich postępowań).
Art. 144 PZP
Rozszerzenie katalogu okoliczności, w których strony mogą zmienić zapisy umowne: jeżeli w trakcie realizacji zmówienia wystąpiły okoliczności niezależne od stron, których strony nie mogły przewidzieć z chwilą podpisania umowy.
Lista