Bariery ogólnogospodarcze

97.

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których koszt realizacji uzależniony jest od zmian w prawie.
Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których koszt realizacji uzależniony jest od zmian w prawie. W szczególności dotyczy to wartości zamówień, dla których zmieniło się otoczenie prawne: np. wprowadzono wyższą stawkę podatku VAT lub podwyższono wartość płacy minimalnej lub składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Istniejące zapisy prowadzą do sytuacji, gdzie pomimo oczywistego braku winy stron zmianie muszą ulec istotne postanowienia umowy. W takich przypadkach zamawiający sami rekomendują, aby wykonawca pozywał zamawiającego do sądu.
Konieczność składania ofert zawierających cenę łącznie z podatkiem VAT w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z pózn. zm.);
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - Art. 144 ust.1.
  • częste zmiany w prawie,
  • obawy zamawiających
Wprowadzenie przepisów zabezpieczających wykonawców przez zamianami w prawie mającymi istotny wpływ na cenę wykonania usługi, robót lub dostaw. Postanowienie takie powinien się znaleźć we wszystkich umowach zawieranych w ramach PZP.
Lista