Bariery ogólnogospodarcze

99.

Przepisy art. 188 ust. 1 w zw. z art. 183 ust. 2 PZP przewidują możliwość zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem sprawy przez KIO.
Przepisy art. 188 ust. 1 w zw. z art. 183 ust. 2 PZP przewidują możliwość zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem sprawy przez KIO. Na zawarcie umowy Izba może wyrazić zgodę postanowieniem, jeszcze przez merytorycznym rozpoznaniem sprawy. Główny cel składania odwołania może być unicestwiony, a tak poważna decyzja nie jest zabezpieczona odpowiednimi gwarancjami procesowymi:
  • izba orzeka jednoosobowo (członkowie izby nie musza mieć kwalifikacji sędziowskich),
  • na postanowienie izby nie przysługuje skarga do sadu.
Art. 183 ust 2 i 188 ust. 1 PZP
Nowelizacja przepisów wprowadzająca:
  • rozpoznanie wniosku o zgodę na zawarcie umowy przez skład 3-osobowy Izby
  • dopuszczenie skargi sądowej na wydanie zgody (sąd mógłby orzekać w trybie zabezpieczającym, a rozpoznanie sprawy przez KIO nie mogłoby nastąpić przed rozpoznaniem sprawy przez sąd).
Lista