Bariery ogólnogospodarcze

15.

Brak rejestru bezskutecznych egzekucji i rejestru dłużników egzekwowanych.
Brak rejestru bezskutecznych egzekucji i rejestru dłużników egzekwowanych.

Co roku setki tysięcy egzekucji kończą się bezskutecznie. Nie ma uzasadnienia, by np. banki nie posiadały dostępu do danych komorniczych, że w stosunku do podmiotu ubiegającego się o kredyt toczyło się postępowanie egzekucyjne, umorzone z powodu jego bezskuteczności. Dotychczasowe regulacje prawne spowodowały, iż baza dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym nie spełnia funkcji związanych z informowaniem o zaległościach płatniczych. Ze względu na wysokie koszty wierzyciele nie wpisują do niego swoich dłużników.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Niezbędne jest stworzenie rejestru bezskutecznych egzekucji, a także bazy danych dłużników egzekwowanych (która mogłaby być utrzymywana przez Krajową Radę Komorniczą ). Nadrzędnym celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i tym samym ograniczenie ryzyka na jakie narażeni są kredytodawcy. Realizacja projektu spełni także rolę edukacyjną mobilizując dłużników do spłaty zobowiązań W związku z brakiem w chwili obecnej założeń do projektu legislacyjnego w tym zakresie eksperci Lewiatan i przedstawiciele komorników byliby zainteresowani wypracowaniem z udziałem Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązań i projektów ustaw w tym zakresie, przy współudziale Ministerstwa Gospodarki, by jednocześnie zapewnić dostęp do baz danych dłużników podlegających egzekucji za pośrednictwem Biur Informacji Gospodarczej.
Lista