Bariery ogólnogospodarcze

18.

Ograniczenia w zakresie egzekucji ze środków na rachunku bankowym dłużnika
Ograniczenia w zakresie egzekucji ze środków na rachunku bankowym dłużnika (art. 54 Prawa bankowego), obniżają skuteczność stosowania tego sposobu egzekucji (obecnie wyłączona spod egzekucji jest trzykrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS, tj. kwota ponad 10 tys. zł).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.
Zmniejszenie ochrony przed egzekucją środków na rachunku bankowym dłużnika i określenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego na poziomie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Lista